หน้าแรกข่าวสารบทความน่ารู้เว็บลิงค์ดาวน์โหลดเว็บบอร์ดสมุดเยี่ยมชมห้องภาพติดต่อเรา
ยินดีต้อนรับ
สมาชิกใหม่วันที่
ออม7:6:2556
เนม17:2:2556
อาย13:2:2556
second infantry28:8:2555
บอย27:7:2555
เบล5:1:2555
jhki14:3:2555
Mr.เบนซ์3:6:2555
nui3:1:2555
แวน2:9:2555
สมาชิกเข้าระบบ
ยูสเซอร์เนม :
รหัสผ่าน :
 

ลืมรหัสผ่าน  |   สมาชิกใหม่

ข้อมูลเกี่ยวกับโรงเรียน
บุคลากรและองค์กร
งานวิชาการ

ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่
August 2014
S M T W T F S
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
นักเรียนอยากให้โรงเรียน ปรับปรุงเรื่องไหนมากที่สุด (7507)
ความสะอาด (1541)
20.53%
ระบบการเรียนการสอน (1459)
19.44%
การบริการ อำนวยความสะดวก(1499)
19.97%
การปรับปรุงอาคารเรียน (1449)
19.30%
อื่นๆ (1559)
20.77%
มีอีก>>
กิจกรรมระดับปฐมวัย

 

ตารางกิจกรรม

 

 

เวลา

กิจกรรม

 

07.50 น.

นักเรียนเข้าแถวเตรียมเคารพธงชาติ

 

08.00 – 08.10 น.

เคารพธงชาติ , กายบริหาร

 

08.10 – 08.40

อบรมจริยธรรม

 

08.40 – 09.00 น.

กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ

 

09.00 – 09.40 น.

กิจกรรมเสริมประสบการณ์

 

09.40 – 10.00 น.

รับประทานอาหารว่าง

 

10.00 – 11.30 น.

กิจกรรมสร้างสรรค์และกิจกรรมเสรี

 

11.30 – 12.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน

 

12.30 – 14.00 น.

นอนพักกลางวัน

 

14.10 – 14.30 น.

รับประทานอาหารว่าง

 

14.30 น.

ผู้ปกครองรับนักเรียนกลับบ้าน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สาระการเรียนรู้ ระดับปฐมวัย

สาระการเรียนรู้เป็นสื่อกลางในการจัดกิจกรรมให้กับเด็ก เพื่อส่งเสริมพัฒนาการทุกด้านทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา ซึ่งจำเป็นต่อการพัฒนาเด็กให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งนี้สาระการเรียนรู้ประกอบด้วยองค์ความรู้ ทักษะหรือกระบวนการ และคุณลักษณะหรือค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม ความรู้สำหรับเด็กอายุ ๓ - ๕ ปี จะเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับตัวเด็ก บุคคลและสถานที่ที่แวดล้อม ธรรมชาติรอบตัว และสิ่งต่าง ๆ รอบตัวเด็กที่เด็กมีโอกาสใกล้ชิดหรือมีปฏิสัมพันธ์ในชีวิตประจำวัน และเป็นสิ่งที่เด็กสนใจ จะไม่เน้นเนื้อหา การท่องจำในส่วนที่เกี่ยวข้องกับทักษะ หรือกระบวนการจำเป็นต้องบูรณาการทักษะที่สำคัญ และจำเป็นสำหรับเด็ก เช่น ทักษะการเคลื่อนไหว ทักษะทางสังคม ทักษะการคิด ทักษะการใช้ภาษา คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เป็นต้น ขณะเดียวกันควรปลูกฝังให้เด็กเกิดเจตคติที่ดี มีค่านิยมที่พึงประสงค์ เช่น ความรู้สึกที่ดีต่อตนเองและผู้อื่น รักการเรียนรู้ รักธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และมีคุณธรรม จริยธรรมที่เหมาะสมกับวัย เป็นต้น ผู้สอน หรือผู้จัดการศึกษาอาจนำสาระการเรียนรู้มาจัดในลักษณะหน่วยการสอนแบบบูรณาการ หรือเลือกใช้วิธีการที่สอดคล้องกับปรัชญาและหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย สาระการเรียนรู้กำหนดเป็น ๒ ส่วน
   1. สาระที่ควรเรียนรู้
   2. ประสบการณ์สำคัญ

view(2984)